Regulamin strony

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów
umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.
Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres 
Sprzedającego (Usługi informatyczne Kamil Predecki, ul. Główna 68, 44-244 Żory). 
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na
drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne
przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1.    Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości
podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w
przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.    Adres reklamacyjny:

Usługi informatyczne
Kamil Predecki

Ul. Główna 68

44-244 Żory

3.    Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://encyklopediakryptowalut.pl zestawienie dostępnych
rodzajów dostawy i ich kosztów.

4.    Dane kontaktowe:

Usługi informatyczne
Kamil Predecki

Ul. Główna 68

44-244 Żory
e-mail:  ksiazkaencyklopediakryptowalut@gmail.com

 

5.    Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku
dostaw 
znajdującym pod adresem 
https://encyklopediakryptowalut.pl

6.    Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11
marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.    Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.    Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca
zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu
związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.    Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych,
o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca
Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na
podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane
zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21
maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny
pod adresem 
https://webgate.ec.europa.eu/odr 

17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.encyklopediakryptowalut.pl

18. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w
rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23
września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

19. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

20. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia,
a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

21. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

22. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

23. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym
przez Sprzedającego w sklepie.

24. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

25. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://encyklopediakryptowalut.pl, za pośrednictwem
którego Kupujący może złożyć zamówienie.

26. Sprzedający:

Usługi informatyczne
Kamil Predecki

Ul. Główna 68

44-244 Żory
NIP: 6511729343 , REGON:  381114180
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=24b51202-a833-4aa1-9718-6239e09f6c9e

27. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju
sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

28. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

29. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta
z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa
sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku w przypadku Kupujących.

30. Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.

31. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1.    nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2.    nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

3.    nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do
takiego jej przeznaczenia;

4.    została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

5.    w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane
przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według
instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6.    nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza
rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która
przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień
tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć
wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,
albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

32. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem
osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu
rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

33. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające
jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy;
rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy ,
dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1.    Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.    Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.    Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.    Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i
są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie
zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku
dostaw 
.

5.    Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony
w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu
terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.    Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w
celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

1.    potwierdzenia zamówienia poprzez
wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o
prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru
formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania
regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

2.    dołączenia do
zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
wydania rzeczy 
wydrukowanych: dowodu zakupu ,
informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru
formularza odstąpienia od umowy.

7.    Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących
się w sklepie.

8.    Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy:
81-717, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia.


 

 

1.    W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart:
Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2.    Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na
odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z
umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę
umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

3.    Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w
następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ
na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox,
Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego
w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu
https://encyklopediakryptowalut.pl ,
należy je wszystkie wyłączyć.

4.    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia
procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien
podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i
hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma
obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem
osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,
poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

5.    Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk .

6.    Kupujący zobowiązany jest do:

1.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich,

2.    korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie
określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej
informacji handlowej (spam),

4.    korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

5.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego
użytku osobistego,

6.    korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.    W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być
wielokrotnie powtarzana:

1.    dodanie do koszyka produktu ;

2.    wybór rodzaju dostawy;

3.    wybór rodzaju płatności;

4.    wybór miejsca wydania rzeczy ;

5.    złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.

3.    Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.    Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego
przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po
zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy
płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno
nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie
był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5.    Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego,
o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od
złożenia zamówienia.

6.    Realizacja zamówienia Klienta płatnego
za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego
przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po
zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na
koncie Sprzedającego.

7.    Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub
uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub
zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za
pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.    Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu,
a dla zamówień złożonych z wielu produktów w
najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9.    Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
sprzedaży 
wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do
wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca
wydania rzeczy 
, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa
§2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.    Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa
konsumenckiego 
.

2.    Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy 
, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego , w
każdej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.    Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy
zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym
oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.    Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8.    Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu
prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca
nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa
konsumenckiego 
.

9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy,
a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie
zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa
konsumenckiego
.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za
transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu
na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu
jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;

2.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;

3.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;

4.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

5.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

7.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 

1.    Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność
wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.    W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została
stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy ,
przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 2.
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba, że Sprzedający niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,
nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.    Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2.    żądać usunięcia wady.

8.    Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać
od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po
dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest
ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej
albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów
demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W
razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest
upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć
rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj
rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta
byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest
udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się
znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego
Konsument 
jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt
10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na
wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego:
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni
(art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta,
którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin
czternastu dni.

15. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od
momentu wydania 
rzeczy Konsumentowi.

17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z
upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,
a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od
momentu wydania 
rzeczy Konsumentowi.

18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin
przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi 
Sprzedający odpowiada z
tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego
terminu.

19. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady
fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin
do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z
tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin
do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi,
zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed
mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej
stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się
od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a
jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na
skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze
z osobą trzecią stało się prawomocne.

22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to,
że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem
okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy,
kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych
nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał
ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to
przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi,
jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

24. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona
je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

                                                                                          §6

                                         Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych


1.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2.    Sprzedający zobowiązuje się
do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu
zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na
ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji
złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość
wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3.    Szczegółowe zasady
zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w
celu realizacji zamówień przez sklep zostały
opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: 
https://encyklopediakryptowalut.pl/polityka-prywatnosci/                                                                                                §7

                                                                           Postanowienia końcowe

 

1.    Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje
bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.    O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie
nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do
obowiązującego stanu prawnego.

3.    Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce
regulamin (
https://encyklopediakryptowalut.pl/regulamin/). W trakcie
realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje
regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem
sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od
aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego
jako obowiązującego.

4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi
taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed
Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem
polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może
również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub
pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR
 lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu
uprawnionego
 spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza
zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

5.    W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Wersja 4.0 ( Katowice, 22 listopada 2022)