1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

2. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające  wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

I.                    ADMINISTARTOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Usługi Informatyczne Kamil Predecki ul. Głowna 68, 44-244 Żory, NIP: 6511729343 , REGON:  381114180, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=24b51202-a833-4aa1-9718-6239e09f6c9e– zwany dalej „Administratorem”.

 

II.                  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w celu prawidłowego wykonywania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.encyklopediakryptowalut.pl.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:

a.      zawarcia umowy;

b.      dokonania rozliczeń;

c.       dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru;

d.      korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronności lub przechowywania dokumentacji podatkowej.

4. Dane mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lun ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 

III. RODZAJ DANYCH

 

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a.      Dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

– imię i nazwisko;

– kraj/region;

– ulica;

– miasto;

– kod pocztowy;

– numer telefonu;

– adres e-mail;

b. w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy:

– nazwa firmy;

– numer NIP.

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy także informacje, dotyczące numeru konta bankowego.

 

IV.               PODSTAWA PRAWNA PRZEDTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2019, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

 

V.                 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 

 

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania  swoich danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkim wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, bez podania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcia konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usuniecie konta Użytkownika,  wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez Administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach,  przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

 

VI.               POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru, wystawienia faktury oraz dostarczenia przesyłek.

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesłania materiałów marketingowych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

 

VII.             PLIKI COOKIES

 

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach.  Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używania urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

-„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Wszystkie pliki cookies występujące na stronie  internetowej, są ustalane przez Administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmienił ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – ksiazkaencyklopediakryptowalut@gmail.com